Over ons

Over de Maretak

In 2005 werd Stichting De Maretak Veluwe opgericht.

De Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten.

Kanker heb je niet alleen; kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Het is dan belangrijk dat je ergens naartoe kunt waar je mensen ontmoet die je begrijpen. Een plek waar je, los van alle medische ballast, tot rust kunt komen of juist iets actiefs kunt doen. Zo’n plek wil Stichting De Maretak bieden. Een plek ook waar je jezelf kunt zijn en niemand iets hoeft uit te leggen.

De Maretak ontleent haar naam aan de geneeskrachtige plant maretak.

De maretak kent vele legendarische en magische toepassingen. Deze waren al zeer doeltreffend in andere tijden, maar tegenwoordig draait het in de geneeskunde vooral om wetenschappelijk verkregen resultaten. Er zijn inmiddels honderden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de combinatie van maretak en chemokuur of bestraling en deze wijzen uit dat maretak inderdaad de genezing van kanker bevordert. Het doodt kankercellen en reguleert het immuunsysteem in de mens.

Ons doel

De doelstelling van De Maretak is:
het aanbieden van een steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten.

De Maretak reikt mogelijkheden aan om een weg te vinden in het verwerkingsproces. Dat doen we bijvoorbeeld via het geven van voorlichting, het leggen van onderlinge contacten en het aanbieden van activiteiten.

Geschiedenis

Vanuit een bepaalde behoefte nam in september 2003 een aantal personen initiatief om iets op te richten voor mensen die te maken hebben met kanker. Deze personen waren Frans Molemaker, Marianne Buitelaar, Mariette van Nieuwenhuijze en Mieke van Rinsum. Twee jaar later, op 15 december 2005, werden de statuten van Stichting de Maretak Veluwe getekend bij notaris Wemes in Harderwijk.

Deze eerste jaren van het bestaan van de stichting zijn gebruikt om plannen te ontwikkelen, sponsoring te verkrijgen, een folder te maken, contacten te leggen en een onderkomen te vinden.

In 2008 heeft de Rotary Harderwijk een bedrag aan de stichting geschonken en op 8 november 2008 werd in Zorgcentrum De Aanleg een “Maretakdag” georganiseerd. Dat was het begin van het inloophuis, want vanaf die datum werd er één keer per week een inloopmiddag gehouden in De Aanleg.

Tijdens de inloopmiddagen werden er diverse workshops aangeboden en kon men binnenlopen voor een kopje koffie of thee. In januari 2010 zijn er twee zwemgroepen in Harderwijk en Ermelo vanuit het programma “Verder in Balans” aangesloten bij de stichting. De zwemgroep uit Ermelo is ooit opgericht vanuit het programma “Herstel en Balans”.

In september 2011 is het koor Zingen voor je Leven Harderwijk door de Maretak opgericht. De eerste anderhalf jaar is er gerepeteerd in de Catharinakerk in Harderwijk. Het koor is aangesloten bij de landelijke stichting Kanker in Beeld. Samen met andere aangesloten koren in het hele land wordt er ook deelgenomen aan landelijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse landelijke korendag en gezamenlijke optredens in Carré in 2012 en in het Concertgebouw in 2016.

Vanaf februari 2013 is er een inloophuis in het gebouw De Tinne gerealiseerd, genaamd De Tuinkamer. Hier worden nog steeds diverse workshops gegeven en de ruimte is gebruikt voor de repetities van het koor.

 

Door terugloop van het aantal bezoekers en de financiële positie werd in juli 2017 besloten om verschillende activiteiten onder te brengen bij ZorgDat. Het voortbestaan van de stichting was onzeker. Begin oktober 2017 gaf het zittende bestuur aan terug te willen treden. Mieke van Rinsum nam opnieuw het initiatief en benaderde een aantal mensen om samen De Maretak nieuw leven in te blazen. Op 24 oktober droeg het oude bestuur de taken over aan het nieuwe bestuur.

In 2019 begon de stichting weer flink te groeien. Dankzij de nodige financiële steun van vooral de SamenLoop voor Hoop in Harderwijk kon de stichting weer meer activiteiten gaan organiseren. Er werd een nieuwe website gelanceerd en de stichting werd weer wat meer op de kaart gezet. Door goede samenwerking met ZorgDat kan voor de activiteiten nog steeds gebruik gemaakt worden van dezelfde locatie.

Collage “Saamhorigheid” (2013)

Ter gelegenheid van de opening van het inloophuis De Tuinkamer van de Stichting De Maretak Veluwe in 2013 heeft de Harderwijkse kunstenaar Willem Brauckmann (1945-2014) een schets gemaakt van een kankercel op een doek met 35 panelen. Bij de opening op 4 februari 2013, Wereldkankerdag, legden de aanwezige gasten hun eigen gevoel vast op deze panelen. De kunstenaar vormde de beschilderde panelen tot een fleurige collage.

Door terugloop van het aantal bezoekers en de financiële positie werd in juli 2017 besloten om verschillende activiteiten onder te brengen bij ZorgDat. Het voortbestaan van de stichting was onzeker. Begin oktober 2017 gaf het zittende bestuur aan terug te willen treden. Mieke van Rinsum nam opnieuw het initiatief en benaderde een aantal mensen om samen De Maretak nieuw leven in te blazen. Op 24 oktober droeg het oude bestuur de taken over aan het nieuwe bestuur.

In 2019 begon de stichting weer flink te groeien. Dankzij de nodige financiële steun van vooral de SamenLoop voor Hoop in Harderwijk kon de stichting weer meer activiteiten gaan organiseren. Er werd een nieuwe website gelanceerd en de stichting werd weer wat meer op de kaart gezet. Door goede samenwerking met ZorgDat kan voor de activiteiten nog steeds gebruik gemaakt worden van dezelfde locatie.

Organisatie


Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn er voor de gasten. Zij zijn geen professionele hulp-verleners, maar wel getrainde en betrokken mensen die je op je gemak stellen en een luisterend oor bieden. Zij hebben een gedegen basistraining gevolgd vanuit IPSO. Zij kunnen zich inleven in de ervaringen van de gasten. Met hun warme persoonlijkheid zorgen zij voor een goede sfeer. Allen die bij de Stichting De Maretak Veluwe zijn aangesloten: bestuursleden, gastheer-/vrouwen, en coördinatoren, zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoedingen.


Coördinatoren

Ank Bos
Ank Bos
Mijn naam is Ank Bos en ik zet me sinds eind 2017 in voor de Maretak. Sinds 2020 de coördinator
Agnes Benoist
Agnes Benoist
Mijn naam is Agnes Benoist en sinds 2020 zet ik me in voor de Maretak, als coördinator voor de activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van de Maretak maakt het beleid van de stichting. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het toezicht op de uitvoering. Het bestuur van de stichting stelt een strategie en een beleidsplan op. De leden komen regelmatig bij elkaar om beleidszaken te bespreken, lopende zaken te monitoren en nieuwe ideeën op de agenda te zetten.

Mattijn Mataheru
Mattijn Mataheru
Bestuurslid
Marian Collé
Marian Collé
Secretaris
Peter de Vries
Peter de Vries
Mijn naam is Peter de Vries en ik ben sinds 2020 voorzitter van De Maretak.
Peter Peeters
Peter Peeters
Mijn naam is Peter Peeters en ik heb de verantwoording voor de financiële zaken van De Maretak.

Adviesraad

Onze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende aandachtsgebieden. Zij kijken kritisch mee met het bestuur van de stichting en geven hen gevraagd en ongevraagd advies. Onze adviesraad wordt gevormd door:
  • Jan van Walsem
  • Huib van der Burg, geestelijk verzorger van ziekenhuis St. Jansdal
  • Roelof de Wit
  • Daisy Vliegenthart


Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor de Maretak is Han Werner.

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is een luisterend oor bieden bij problemen die je tegenkomt bij je werk. In een informele sfeer kan de vertrouwenspersoon helpen om naar een oplossing te zoeken bij een lastig onderwerp of indien nodig doorverwijzen naar een ander persoon of instantie.

Natuurlijk probeer je een probleem eerst zelf op te lossen/bespreekbaar te maken om te kijken of je er samen uitkomt.

Ambassadeur

“Nadat ik voor de tweede keer genezen was verklaard, was mijn genezingsproces nog niet klaar. Ik kwam na een zoektocht uit bij de Maretak. Daar vond ik een luisterend oor en kwam ik in contact met lotgenoten.”

Beleid en verantwoording

Publicatieplicht ANBI

Met dit formulier voldoet het bestuur aan de eisen, die de Belastingdienst stelt om aan de ANBI-status te voldoen.

Financiële jaarverslagen

In het financiële jaarverslag legt het bestuur verantwoording af hoe het door u toevertrouwde geld is besteed en welke plannen het bestuur in de begroting heeft vastgelegd om de doelstelling van onze stichting in het komend jaar te realiseren.

Sociale jaarverslagen

In het sociaal jaarverslag kunt u lezen wat ons het afgelopen jaar hebben bezig gehouden en wat onze concrete plannen voor de toekomst zijn.

Beleidsplan

De Stichting de Maretak Veluwe is in 2005 opgericht om mensen met kanker en hun naasten steun te bieden bij het verwerken van en het leven met het ziekteproces en de gevolgen daarvan. Hoe wij dit de komende jaren aan willen pakken kunt u lezen in ons beleidspan.

Daarnaast vindt u hieronder enkele onderzoeken die er in de afgelopen jaren zijn gedaan naar het belang van inloophuizen.